Arvika Trafik

Så byggs riksvägen om – Ska vara klart hösten 2021

Vägen ska bli säkrare för trafikanter.

Projektet med att bygga om riksväg 61 mellan Graninge och Speke i Arvika startades upp hösten 2018 och kommer slutföras under hösten 2021. Vägen kommer bland annat breddas och få gång- och cykelbana.

FOTO: SAKEUS BERG.

Marie Olsson är projektledare på Trafikverket, och berättar att riksväg 61 är en viktig del i ett större transportstråk både för långväga och kortväga transporter.

– Olika delsträckor på väg 61 har varierande standard. Sträckan mellan Graninge-Speke hade innan ombyggnationen en låg standard som inte levde upp till moderna krav på trafiksäkerhet och framkomlighet. Tillgängligheten och trafiksäkerheten var även dålig för de oskyddade trafikanter som cyklar och går längs vägen, berättar Marie Olsson.

Ökar standarden

När vägen byggs om utgörs flera åtgärder för att öka standarden på vägen, bland annat kommer riksvägen breddas och kompletteras med räcken. Riksvägen blir en mötesfri 2+1-väg och kompletteras med cykelväg.

– Efter ombyggnationen kommer sträckan Graninge-Speke bli en mötesfri 2+1-väg och delar av sträckan får viltstängsel. Tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna förbättras genom att  gång- och cykelväg byggs på delar av sträckan och en gång- och cykelport byggs vid korsningen väg 61 och väg 656 så att det blir möjligt att cykla från Speke till Arvika på ett trafiksäkert sätt, berättar Marie Olsson.

De busshållplatser som finns längs sträckan kommer att tillgänglighetsanpassas.

Olycksdrabbad

Vägen har varit olycksdrabbad flera gånger, men ombyggnationen ska öka säkerheten för trafikanterna.

Arkivbild. FOTO: SAKEUS BERG.