Arvika Vård och omsorg

IVO-anmälan efter allvarliga brister på äldreboende

Vård och omsorg i Arvika har beslutat att enligt lex Sarah göra en anmälan till inspektionen för vård och omsorg ,IVO.

Vård och omsorg i Arvika har beslutat att enligt lex Sarah göra en anmälan till inspektionen för vård och omsorg, IVO, detta efter en avslutad utredning av missförhållanden på ett av kommunens äldreboenden.

Genrebild.
Genrebild.

Missförhållandena gäller en boende på ett äldreboende i kommunen som fått felaktigt utförd vård. Detta uppmärksammades när nattpersonal gjorde en tillsyn av den boende. Tidigt i utredningen framkom flera andra brister i omvårdnaden av den boende, detta utifrån att personen var sängliggande och endast kom upp sporadiskt.

”Enheten vidtog genast åtgärder och den enskilde har därefter kommit upp regelbundet för att inta måltider, göra sina toalettbesök samt för att få social stimulans”, skriver Arvika kommun i ett pressmeddelande.

Flera åtgärder har vidtagits under utredningen och fler insatser planeras, enligt kommunen. De rutiner som finns har uppdaterats, och enheten kommer att arbeta vidare med personalen kring värdegrund, kontaktmannaskap och medarbetarskap. Enhetschefen kommer också utöka sin närvaro på enheten, meddelar kommunen. ”Det pågår likaså ett arbete med en generell översyn så att ingen annan enskild ska hamna i en liknande situation”, skriver Arvika kommun.

Kommunen meddelar att bidragande orsaker till bristerna är att personalen inte har signalerat till andra professioner om att den enskilde var svår att få upp och sköta, men också att informationen kring den enskildes behov inte har följts upp. ”I utredningen har det även framkommit olika uppfattningar kring hur omvårdnaden har utförts för den enskilde”, skriver kommunen.

Utredningen som gjorts visar även på brister avseende personalens följsamhet gällande rutiner, ansvarsområden, mottagande av information, bemötande och värdegrund”, skriver kommunen. Det har även visat sig att genomförandeplaner inte har följts och att personal har känt sig otrygga i att rapportera brister och avvikelser, meddelar kommunen.

Verksamhetschef Eva Nilsson uttrycker att bristerna i omvårdnaden är allvarliga.
– Åtgärder har vidtagits och det finns en plan för det fortsatta arbetet på enheten. För att säkerställa att åtgärdsplanen följs kommer uppföljningsbesök att genomföras på boendet, avslutar Eva Nilsson.